تجهیز و تعمیرات انواع لکوموتیو های دیزلی و برقی

تجهیز و تعمیرات انواع لکوموتیو های دیزلی و برقی

لکوموتیو های DIEMA پیش از بازسازی در شرکت

لکوموتیو های DIEMA در حال بازسازی در شرکت

لکوموتیو  DIEMA پس از اضافه شدن پمپ ها

لکوموتیو DIEMA پس از بازسازی در شرکت

اگر تلگرامی هستید، حتما @HamyarMadan رو دنبال کنید.

لینک کوتاه:
6958 بازدید
۰۹۱۲-۱۷۳-۱۸۳۴